Waar we het over zouden moeten hebben qua bouwcoordinator:
 1. Wat is het nut van een bouwcordie, wat verwachten mensen dat je doet? Wat wil je bereiken? Welke meerwaarde moet er zijn voor de cordies zelf, voor de andere teamleden en voor de directeur?
 2. Communicatie: Hoe zorgen we ervoor dat alle info op tijd op de juiste plek komt?

Bouwcoördinator

Algemene taken:

 1. Als een collega een vraag heeft die haar klas of haar bouw betreft, dan weet de cordie antwoord op die vraag OF weet waar je terecht kunt voor een antwoord/betere doorverwijzing.
 2. De cordie zet verbetering van de gang van zaken binnen haar bouw op de agenda van het bouwoverleg.
 3. De cordie denkt in het cordieoverleg mee over zaken die de hele school aangaan.
 4. Bij afwezigheid van de directie probeert een van de cordies dringende zaken op te lossen.
 5. De cordie weet welke mensen welke specialiteiten hebben en vraagt om raad bij de vakcoordinator bij vragen omtrent een vakgebied

Bouwoverleg-taken:

 1. De cordie maakt een agenda voor het bouwoverleg in de afgesproken week
 2. De cordies coordineren de agenda's voor de beide bouwen, zodat de middenbouw kan kiezen.
 3. De cordie zorgt ervoor dat iedereen weet wat er op de agenda staat
 4. De cordie zet de -in het cordieoverleg afgesproken- schoolverbeterpunten op de agenda (bijv. rekenen, portfolio)
 5. De cordie zit de vergadering voor
 6. De cordie notuleert of zorgt dat er notulen worden gemaakt
 7. De cordie rapporteert over het bouwoverleg in het cordieoverleg

Cordieoverleg-taken:

 1. De cordie is aanwezig op het cordieoverleg dat onder werktijd wordt gehouden
 2. De cordie vertelt in het bouwoverleg over het reilen en zeilen in haar bouw
 3. De cordie denkt met directeur en IB-er mee over schoolontwikkelingstrajecten en veranderingen
 4. De cordie vertaalt veranderingen in acties voor haar bouw
||

Verantwoordelijkheid:


 1. Het goede verloop van de bouwvergadering is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de cordie
 2. De cordie probeert collega's in haar bouw op weg te helpen als ze vragen/problemen hebben
 3. Cordie denkt na over klasoverstijgende zaken binnen haar bouw
 4. Cordie denkt mee over bouwoverstijgende zaken binnen school

Compensatie

 1. Het cordieoverleg gebeurt in werktijd
 2. Samenstellen van agenda, meedenken met plannen en uitwerken van notulen gebeurt in eigen tijd. Daarom wordt rekening gehouden met het verdelen van buitenschoolse taken met de cordietaken.
 3. Compensatie voor zorg en tijd bestaat ook uit invloed, informatie en kansen om cursussen te doen.

Mensen die samenwerken met de cordies in het cordieoverleg zijn de directeur en de IB-er.

Hun taak in het cordieoverleg:
Komt er aan!!

Coordinerende taken

• coordineren van bestellingen uit de bouw (bijv. handenarbeid).(handenarbeid is een slecht voorbeeld, maar ontwikkelingsmaterialen voor de kleuterbouw is een heel goed idee. Krijgen we dan een budget?)
• zorgdragen voor de coordinatie bij projecten in de bouw


Overlegstructuur co. overleg:

De bouwcoordinatoren participeren in het systematisch overleg met de schoolleiding
(management team). Daarin komt in ieder geval aan de orde:
 • voortgang schoolorganisatie, knelpunten, ontwikkeling
 • uitwerking zorgplan op bouwniveau
 • voortgang organisatie in de bouw
 • afstemming bouwbeleid op schoolbeleid
 • eigen ontwikkeling als bouwcoordinator (intervisie)
 • relevante onderwerpen uit de bouw

Taakomvang

Een nadeel van het cordieschap is dat je teveel uit je groep bent. Dat willen we niet.
We krijgen liever meer vrijstelling van naschoolse verplichtingen dan uren onder schooltijd.

Profielschets:
(Dit zijn natuurlijk lieverkoekjes. Maar wel belangrijke lieverkoekjes.)

De bouwcoordinator:
• geniet het vertrouwen van de collega’s
• bezit goede contactuele eigenschappen
• is flexibel en objectief
• kan goed organiseren
• moet kunnen relativeren en beschikken over de nodige humor
• heeft kennis van vergadertechnische aspecten
• heeft kennis van de bouw waarin hij/zij werkt, inclusief de gebruikte methoden
• staat open voor het volgen van de cursus ISO-1
• bezit voldoende ervaring/scholing en houdt deze bij
• heeft voldoende feeling en communicatie met de bouw
• is minimaal 3 dagen op school


Aanstelling:

 1. iemand geeft aan bij de directeur wel bouwcordie te willen worden
 2. de directeur bespreekt aanstelling met de bouw
 3. Bij meerdere geschikte kandidaten maken bouw EN directeur een keus. Bij tegengestelde keuzes geeft de keuze van de andere cordies de doorslag.
 4. De cordietaak neem je in principe voor 3 jaar op je, daarna is er kans om te wisselen
 5. Tijdens je functioneringsgesprek wordt er EXTRA tijd ingeruimd voor de vraag hoe je je cordieschap ervaart
 6. Twee keer per jaar staat het functioneren van het cordieoverleg en het bouwoverleg op de rol van het cordieoverleg.

  Indien er door de directeur geen bouwcoordinator voor één of meerdere bouwen
  gevonden kan worden, dan heeft hij een probleem.

  Toevoeging:
  Naast de bouwcoordinatoren kunnen ook andere (vak-)coordinatoren worden gevraagd om bij het cordieoverleg te zitten.

Dingen waarvan we ooit hebben gezegd dat we erover willen meedenken:
 • formatie en klassenverdeling
 • scholingsplan
 • rugzak en zorg
 • IB-taken en zorgtaken voor leerkrachten